Glamping και με το… νόμο! Το νομοσχέδιο, οι λειτουργικές προδιαγραφές και οι φορείς πιστοποίησης

Το Glamping αποτελεί μία παγκόσμια τάση διακοπών που έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, παγκοσμίως.
Αποτελώντας έναν πιο άνετο τύπο διαμονής μέσα στη φύση έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα κάμπινγκ που θέλουν να προσφέρουν μία πιο πολυτελή εκδοχή αυτών των διακοπών. Έχοντας έναν οικολογικό χαρακτήρα και διαφορετικό από τα συνηθισμένα κερδίσει όλο και μεγαλύτερο έδαφος στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των ταξιδιωτών και ακόμα περισσότερο κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Το Glamping στην Ελλάδα έχει ήδη νομοθετηθεί από τον Μάιο 2020, πράγμα καινοτόμο για όλη την Ευρώπη, κι έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις» από το Υπουργείο Τουρισμού.

Με τη νομοθεσία αυτή το glamping αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ως μορφή τουρισμού και γίνεται προσπάθεια ρύθμισής της ενώ ο ΕΟΤ πλέον αναγνωρίζει το συγκεκριμένο τουριστικό προϊόν ως κάτι «ξεχωριστό»!

Σύμφωνα με το νόμο Glamping αποτελεί η εμπειρία διαμονής στη φύση σε πολυτελείς, ξεχωριστές δομές, που είναι εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες τους.

Το Ειδικό Σήμα Glamping, με διάρκεια 5 έτη, θα πιστοποιεί την μονάδα με το ειδικό λογότυπο που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού και θα δίνεται σε ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις που πληρούν συνδυαστικά τα ποιτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές του glamping.

Σφραγίδα πιστοποίησης κάμπινγκ πολυτελείας

Ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια για την άδεια glamping;

 1. Διαμονή σε άρτια και ποιοτικά εξοπλισμένα διαφόρων τύπων και μεγεθών κατασκηνωτικά μέσα ή ημιμόνιμες δομές υψηλής αισθητικής σε κελύφη ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δύνανται να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται ή να μεταφέρονται, όπως ενδεικτικά θολωτές δομές (domes), γιούρτες (yurts), πασαλοκαλύβες. Στις επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται υπεδάφια δίκτυα υποδομών και συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, καθώς και έργα πρόσβασης και κυκλοφορίας.

 2. Εναρμόνιση των κατασκηνωτικών μέσων και ημιμόνιμων δομών με το φυσικό περιβάλλον με τη μικρότερη δυνατή επέμβαση σε αυτό

 3. Χρήση υλικών στο σύνολο της εγκατάστασης φιλικών προς το φυσικό περιβάλλον

 4. Προώθηση δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού – ειδικών μορφών τουρισμού, όπως περιγράφονται στο ν. 4582/2018 (Α’ 208).

Ποιες είναι οι λειτουργικές προδιαγραφές ενός glamping και πως πιστοποιούνται με το Ειδικό Σήμα Glamping τα καταλύματα;

 1. Οι λειτουργικές προδιαγραφές του glamping αναπτύσσονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και περικλείουν επιπλέον λειτουργικές προδιαγραφές από αυτές που ισχύουν κατά περίπτωση.

 2. Με βάση αυτές θα γίνεται η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) που θα κάνουν τους ελέγχους στα καταλύματα.

 3. Ο υπουργός Τουρισμούς με απόφασή του εγκρίνει τις παραπάνω λειτουργικές προδιαγραφές, που αναπτύσσονται από το ΞΕΕ.

 4. Οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εξουσιοδοτούνται από το ΞΕΕ για να κάνουν τους παραπάνω ελέγχους και δημιουργεί κατάλογο με τους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί.

 5. Υπάρχει υποχρέωση να είναι αναρτημένοι στις επίσημες ιστοσελίδες των:
       a) Υπουργείο Τουρισμού
       b) Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
όλοι οι παραπάνω διαπιστευμένοι φορείς που θα κάνουν τους επιτόπιους ελέγχους στα καταλύματα για να χορηγηθεί το Ειδικό Σήμα Glamping.

Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης για το Ειδικό Σήμα Glamping και ποιες οι προϋποθέσεις;

 1. Οι αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν πρέπει να έχουν κατάταξη τουλάχιστον 3* αστέρων κατάλυμα τουλάχιστον και υποβάλλουν τον φάκελό με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Τουρισμού.

 2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού σχηματίζεται συλλογικό όργανο που ελέγχει την αίτηση και διαπιστώνει εάν πληρούνται τόσο τα ποιοτικά κριτήρια όσο και οι λειτουργικές προδιαγραφές για το Ειδικό Σήμα Glamping και γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή απόρριψη της απονομής του.

 3. Το Ειδικό Σήμα Glamping δίνεται με την απόφαση του οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού και μπορεί να προβαίνει σε ελέγχους απρόοπτα ή όχι όσο ισχύει η πιστοποίηση του glamping.

 4. Η χρήση του Ειδικού Σήματος Glamping μπορεί να γίνεται μόνο αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία απονομής και μόνο το Υπουργείο Τουρισμού μπορεί να το χορηγήσει.

 5. Όλα τα ποιτικά κριτήρια και οι λειτουργικές προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται από τα καταλύματα που έχουν πάρει την πιστοποίηση σε όλη την διάρκεια των 5 ετών για τα οποία αυτή ισχύει. Εάν τα καταλύματα κάνουν οποιαδήποτε τροποποίηση στις λειτουργικές προδιαγραφές τους ή στα ποιοτικά κριτήρια έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν γραπτά τους εξείς φορείς:
    a) το Υπουργείο Τουρισμού
    b) το Ξενοδοχειακή Επιμελητήριο Ελλάδος
    c) τον Φορέα Πιστοποίησης.

 6. Οι τουριστικές επιχειήσεις που θα λαμβάνουν το Ειδικό Σήμα Glamping πρέπει να καταχωρούνται στο Μητρώο των Τουριστικών Επιχειρήσεων, του Υπουργείου Τουρισμού.

Ποια θα είναι η διαδικασία χορήγησης του Ειδικου Σήματος Glamping μέχρι να βγουν οι λειτουργικές προδιαγραφές;

Μέχρι τότε το ειδικό συλλογικό όργανο, που αναφέρθηκε προηγουμένως, θα κάνει τον επιτόπιο έλεγχο και γνωμοδοτεί για την αποδοχή ή απόρριψη της χορήγησής του προσωρινού ειδικού σήματος glamping.

Τα καλύματα που έχουν πάρει το παραπάνω προσωρινό σήμα glamping θα πρέπει να ελεγχθούν με βάση τις λειτουργικές προδιαγραφές του glamping από τους φορείς που έχει εξουσιοδοτήσει ο ΞΕΕ.

Πότε ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Glamping;

Το αρμόδιο όργανο από το Υπουργείο Τουρισμού, με απόφασή του, μπορεί να ανακαλέσει το Ειδικό Σήμα Glamping όταν:

   a) Σταματήσει να λειτουργεί το κατάλυμα, για όποιον λόγο κι αν συμβεί αυτό

   b) Εξακριβωθεί σε κάποιν έλεγχο ότι δεν πληροί τόσο τις λειτουργικές προδιαγραφές όσο και τα ποιοτικά κριτήρια

   c) Περάσουν τα 5 χρόνια από την χορήγησή του και δεν γίνει αίτηση από το τουριστικό κατάλυμα για την ανανέωσή του

Πότε επιβάλλονται πρόστιμα;

1. Στην περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Ειδικό Σήμα Glamping που έχει ανακληθεί.

2. Στα καταλύματα που χρησιμοποιούν τον όρο glamping και δεν έχουν τους έχει χορηγηθεί η παραπάνω πιστοποίηση.

3. Σε φορείς πιστοποίησης αν εξακριβωθεί ότι έχουν καταθέσει Έκθεση Επιτόπιου Ελέγχου για έκριση, σε κάποια τουριστική επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί, χωρίς να αντιστοιχεί στις λειτουργικές προδιαγραφές glamping.

Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου τουρισμού με απόφασή του, επιβάλλει τα παραπάνω πρόστιμα.

Ο Υπουργός τουρισμού με απόφασή του θα ορίσει:

 1. την μορφή και τον τύπου του Ειδικού Σήματος Glamping

 2. την μορφή της Έκθεσης του Επιτόπιου Ελέγχου

 3. κάθε άλλη λεπτομέρεια

καθώς και να καθορίσει άλλα τεχνικά χαρακτηριστική ή προσφερόμενες υπηρεσίες glamping για την πιστοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Για υλοποιήσεις έργων σε προοστατευόμενες περιοχές και περιοχές του δικτύου Natura προβλέπονται επιπλέον διαδικασίες.

Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία για το Glamping στην Ελλάδα μπορείς να βρεις εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Μοιράσου το άρθρο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email